Verandermanagement

verandermanagement11Zowel tijdens een periode van interim-management als in de situatie dat er anderszins voor een verandering (binnen een deel van het bedrijf) gekozen wordt kan Tulp Interim- en Verandermanagement hieraan zijn medewerking verlenen. Bij een volledige reorganisatie zal Tulp tezamen met andere professionals, al dan niet via Tulp aan te trekken, in teamverband een deel van de werkzaamheden verrichten. Bij andersoortige veranderingsprocessen van – met name doch niet uitsluitend – financiële- en administratieve afdelingen werkt Tulp volgens een eigen concept. In het kort houdt deze het volgende in: Om een significante en ook bestendige verandering door te kunnen voeren binnen uw bedrijf is vaak een periode nodig die tot enkele jaren kan beslaan. Immers, veranderingen dienen binnen de gehele organisatie voldoende draagvlak te krijgen alvorens tot uitvoering overgegaan kan worden. Commitment van zowel directie als van de medewerkers vergroot de kans op een succesvolle koerswijziging. Het proces dient in een voor de organisatie juist tempo uitgevoerd te worden. Na voltooiing van het veranderproces zal nog tijd benodigd zijn om zorg te dragen voor voldoende inbedding. De kracht van Tulp zit in het feit dat tezamen met de – eventueel nieuw aan te trekken – manager van de afdelingen direct na de inventarisatieperiode nauw wordt samengewerkt.
Allereerst wordt een rapportage naar aanleiding van de inventarisatie aan de directie voorgelegd met daarin weergegeven de benodigde stappen inclusief een plan van aanpak. Indien er tevens een nieuwe manager gezocht wordt maakt Tulp deel uit van de selectiecommissie (commissie met beslissende stem) die verantwoordelijk is voor invulling van de vacature van de managementpositie. Het kan ook voorkomen dat een opdrachtgever er bewust voor kiest pas in een latere fase over te gaan tot het aantrekken van een nieuwe manager. Tijdens de eerste periode van samenwerking is de ureninzet het grootst en deze neemt in de loop der tijd af. De manager gaat steeds meer werkzaamheden overnemen nadat de eerste veranderingen zijn doorgevoerd. Hij krijgt ‘coaching en training on the job’ van Tulp met betrekking tot de te ondernemen acties, werkwijze en vervolgactie. Richting voltooiing van het proces zal over het algemeen de ureninzet nog slechts enkele dagdelen per week bedragen. Na afronding volgt nog een evaluatiefase waarin eventueel aanpassingen en aanscherpingen ingevoerd kunnen worden. Als laatste volgt een eindrapportage en officiële beëindiging van de opdracht.
De betrokkenheid bij het veranderingsproces gaat verder dan de periode van betaling; dit is zowel voor de organisatie van belang als voor Tulp zelf. Op geschetste wijze kan een standaard langer durend proces met minder externe inzet en derhalve met lagere kosten worden uitgevoerd en is de kans op een succesvolle en bestendige herstructurering c.q. verandering groter. De manager van de afdeling is van meet af aan door de intensieve samenwerking voorbereid op de nieuwe situatie en kan op het daartoe geschikte moment het stokje weer volledig overnemen.